គ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ការគ្រប់គ្រងទុនបង្វិល និងលំហូរសាច់ប្រាក់”​។

July 28, 2022
ថិតក្នុងកម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ដើម្បីលើកកម្ពស់ម្ចាស់អាជីវកម្មទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន និងពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ការគ្រប់គ្រងទុនបង្វិល និងលំហូរសាច់ប្រាក់” នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ដែលមានសហគ្រិនចំនួន៣៧នាក់ចូលរួមដោយផ្ទាល់ និង៣០នាក់ចូលរួមពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធហ្សូម។
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះបង្រៀនដោយអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ លោក ស៊ឹម ចាន់គីរីរត្ន ស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបិត្តិក្រុមហ៊ុនបញ្ជី។ ជំហានបន្ទាប់ សហគ្រិនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី នឹងទទួលបានការគាំទ្រពីសមាគមក្នុងការស្វែករកហិរញ្ញប្បទានដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។
• ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID តាមរយៈ PACT Cambodia និងសហគ្រិនខ្មែរ
• Silver sponsors: ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម និងធនាគារកាណាឌីយ៉ា