កម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន

April 1, 2022

សូមចុះឈ្មោះចូលរួម ពិធី បើកដំណើរការ “កម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន” ដើម្បីស្វែងយល់ពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងទទួលបានព័ត៌មានពីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន។

កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមដោយការបង្ហាញពី ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ហើយបន្តដោយកិច្ចពិភាក្សា២ រួមមាន ស្វែងយល់ពីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន និងស្វែងយល់ពីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី។

ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២
ពេលវេលា៖ 8:30ព្រឹក- 12:00ថ្ងៃត្រង់
ទីតាំង៖ ចូលរួមដោយផ្ទាល់ចំនួន៥០នាក់ នៅសណ្ឋាគារ អូឡាំព្យារស៊ីធី រឺ ចូលរួមពីចម្ងាយតាមហ្សូម ( Zoom)

ចុះឈ្មោះចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ https://bit.ly/3tvKhxu

រៀបចំដោយ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ឧបត្ថម្ភដោយ USAID តាមរយះ PACT Cambodia

Google Docs (https://bit.ly/3tvKhxu)
ពិធី បើកដំណើរការ កម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២
ពេលវេលា៖ ៨៖៣០ព្រឹក-១២៖០០ថ្ងៃត្រង់
ទីតាំង៖ សណ្ឋាគារអូឡាំព្យារស៊ីធី និងចូលរួមពីចង្ងាយតាមហ្សូម (Zoom)