កម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា

August 8, 2022

កម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ត្រូវបានរៀបចំដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេង (YEAC) និងសភាយុវពាណិជ្ជករអន្តរជាតិកម្ពុជា (JCI) ហើយកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាព នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈការប្រមាញ់យកសហគ្រិនឆ្នើមជាគំរូដល់សហគ្រិនទាំងអស់ និងការលើកតម្កើងសនូវភាតរភាពរបស់សហគ្រិនឆ្នើមទាំងនោះទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ច។ កម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា នឹងរៀបចំពិធីសម្ភោធ និងបើកទទួលពាក្យនៅថ្ងៃសុក្រ ទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។