សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ស្តីអំពីប្រកាសលេខ ៤៤៣ កប/ប្រ.ក.ខ.ល ស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ

  • October 7, 2018

You May Read

In-Company Trainer Training

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល In-Company Trainer Training

បង្រៀនដោយល

  • October 2, 2018

CEO Lunch

The Young Entrepreneurs Association of Cambodia will host the CEO Lunch that which will be held on 13 Sep 2018, 10:00-13:00. Purpose of the meeting

  • September 3, 2018