អនុក្រឹត្យស្តីពី ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យអាទិភាពរាជរដ្ឋាភិបាល

  • October 4, 2018

ក្នុងនាមសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ពិតជាមានសេចក្តីសាទរចំពោះអនុក្រឹត្យថ្មីនេះ ដែលកើតចេញពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងការចូលរួមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីវិស័យឯកជន។ ជាពិសេសសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាយើងបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រជុំ ផ្លាស់ប្តូរយោបល់ និងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត ដើម្បីជំរុញដល់ការសម្រេចសេចក្តីប្រកាសអនុក្រឹត្យថ្មីនេះ ដើម្បីសម្របសម្រួលដល់វិស័យឯកជននានា សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមទាំងអស់នៅកម្ពុជាអោយមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយនិរន្តភាព។

Sub-Decree on SME Tax Incentive

You May Read

In-Company Trainer Training

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល In-Company Trainer Training

បង្រៀនដោយល

  • October 2, 2018

CEO Lunch

The Young Entrepreneurs Association of Cambodia will host the CEO Lunch that which will be held on 13 Sep 2018, 10:00-13:00. Purpose of the meeting

  • September 3, 2018