អនុក្រឹត្យស្តីពី ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យអាទិភាពរាជរដ្ឋាភិបាល

  • October 4, 2018

ក្នុងនាមសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ពិតជាមានសេចក្តីសាទរចំពោះអនុក្រឹត្យថ្មីនេះ ដែលកើតចេញពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងការចូលរួមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីវិស័យឯកជន។ ជាពិសេសសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាយើងបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រជុំ ផ្លាស់ប្តូរយោបល់ និងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត ដើម្បីជំរុញដល់ការសម្រេចសេចក្តីប្រកាសអនុក្រឹត្យថ្មីនេះ ដើម្បីសម្របសម្រួលដល់វិស័យឯកជននានា សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមទាំងអស់នៅកម្ពុជាអោយមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយនិរន្តភាព។

Sub-Decree on SME Tax Incentive

You May Read

មគ្គុទេសក៍វិនិយោគ ក្រុងកំពង់ចាម

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា មានកិត្តិយស បង្ហាញជូនន

  • April 18, 2019

កម្មវិធី សម្ពោធជាផ្លូវការ អង្គការបណ្តាញសហគ្រិនភាពសកល កម្ពុជា

អបអរសាទរ ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការ អង្គការសហគ្រិនភាពសកល

  • December 6, 2018