សន្និសីទស្តីពី យុវជននិងសហគ្រិនភាព

  • May 20, 2018

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា នឹងរៀបចំសន្និសីទស្តីពី យុវជននិងសហគ្រិនភាព ក្រោមប្រធានបទ ការបង្កើតផ្នត់គំនិតជាសហគ្រិន (Building Entrepreneurship Mindset) ដល់យុវជនជាសិស្ស និស្សិត នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា និងនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

សន្និសីទនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីបញ្រ្ជាបសហគ្រិនភាពទៅកាន់យុវជន និងផ្ដល់ឱកាសឱ្យយុវជនរបស់យើង បានជួបជាមួយនឹងសហគ្រិនជោគជ័យ ក្នុងការពាំនាំយកនូវគំនិតល្អៗជាគំរូសម្រាប់ពួកគេ ។ ដោយមើលឃើញពីគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់នៃសន្និសីទនេះ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា នឹងបន្តរៀបចំនៅខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

You May Read

សន្និសីទស្តីពី យុវជននិងសហគ្រិនភាព

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សហការជាមួយ UNDP និងក្រុមប

  • June 15, 2018

Job Announcement

We are now looking an active youth, dynamic and dedicated candidate who is interested in and looking for new experience with our association to fil

  • June 4, 2018

CJCC Accelerator Program

CJCC in collaborating with YEAC, CIC, talented business owners, Cambodian and Japanese mentors and lecturers a

  • May 27, 2018