សន្និសីទស្តីពី យុវជននិងសហគ្រិនភាព

  • May 20, 2018

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា នឹងរៀបចំសន្និសីទស្តីពី យុវជននិងសហគ្រិនភាព ក្រោមប្រធានបទ ការបង្កើតផ្នត់គំនិតជាសហគ្រិន (Building Entrepreneurship Mindset) ដល់យុវជនជាសិស្ស និស្សិត នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា និងនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

សន្និសីទនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីបញ្រ្ជាបសហគ្រិនភាពទៅកាន់យុវជន និងផ្ដល់ឱកាសឱ្យយុវជនរបស់យើង បានជួបជាមួយនឹងសហគ្រិនជោគជ័យ ក្នុងការពាំនាំយកនូវគំនិតល្អៗជាគំរូសម្រាប់ពួកគេ ។ ដោយមើលឃើញពីគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់នៃសន្និសីទនេះ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា នឹងបន្តរៀបចំនៅខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

You May Read

ប្រពន្ធ័ហិរញ្ញវត្ថុនិងពន្ធដារ សម្រាប់ សហគ្រាសធុនតូច និង មធ្យម

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្ត

  • August 16, 2018

Press Conference on Global Entrepreneur Week (GEW) 15 November 2013, Green Palace Hotel, Phnom Penh

YEAC will lunch a press conference on Global Entrepreneurs Week at Green Palace Hotel on November 15, 2013 from 14:00.

  • July 26, 2018

Job Announcement

Association of Background

Young Entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC) is a volunteer-driven non-profit organization

  • July 10, 2018