ប្រពន្ធ័ហិរញ្ញវត្ថុនិងពន្ធដារ សម្រាប់ សហ...

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលមួយ ក្រោមប្រធានបទ៖ "ប្រពន្ធ័ហិរញ្ញវត្ថុន...

  • August 16, 2018

Press Conference on Global Entrepreneur ...

YEAC will lunch a press conference on Global Entrepreneurs Week at Green Palace Hotel on November...

  • July 26, 2018

Job Announcement

Association of Background Young Entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC) is a volunteer-driv...

  • July 10, 2018

CYEA Awards Night

Cambodian Young Entrepreneur Award (CYEA) is the flagship national level initiative founded in 20...

  • June 28, 2018

សន្និសីទស្តីពី យុវជននិងសហគ្រិនភាព

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សហការជាមួយ UNDP និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឃន៍យុវជន នឹងរៀ...

  • June 15, 2018

Job Announcement

We are now looking an active youth, dynamic and dedicated candidate who is interested in and look...

  • June 4, 2018

CJCC Accelerator Program

CJCC in collaborating with YEAC, CIC, talented business owners, Cambodian and Japanese mento...

  • May 27, 2018

Finance and Tax Training & Coaching for ...

This training workshop will be structure to allow micro and small business to understand basic co...

  • May 27, 2018

សន្និសីទស្តីពី យុវជននិងសហគ្រិនភាព

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា នឹងរៀបចំសន្និសីទស្តីពី យុវជននិងសហគ្រិនភាព ក្រោមប្រធានបទ ការបង្កើតផ្នត...

  • May 20, 2018