អនុក្រឹត្យស្តីពី ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធ...

ក្នុងនាមសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ពិតជាមានសេចក្តីសាទរចំពោះអនុក្រឹត្យថ្មីនេះ ដែលកើតចេញពីការយកចិត...

  • October 4, 2018

In-Company Trainer Training

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល In-Company Trainer Training បង្រៀនដោយលោក អួង បូរិន្ទ នាយកគ្រប់គ្រងសេវ...

  • October 2, 2018

CEO Lunch

The Young Entrepreneurs Association of Cambodia will host the CEO Lunch that which will be held o...

  • September 3, 2018

Leadership Influence Through Understandi...

Young Entrepreneurs Association of Cambodia will conduct the training on "Leadership Influen...

  • August 17, 2018

ប្រពន្ធ័ហិរញ្ញវត្ថុនិងពន្ធដារ សម្រាប់ សហ...

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលមួយ ក្រោមប្រធានបទ៖ "ប្រពន្ធ័ហិរញ្ញវត្ថុន...

  • August 16, 2018

Press Conference on Global Entrepreneur ...

YEAC will lunch a press conference on Global Entrepreneurs Week at Green Palace Hotel on November...

  • July 26, 2018

Job Announcement

Association of Background Young Entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC) is a volunteer-driv...

  • July 10, 2018

CYEA Awards Night

Cambodian Young Entrepreneur Award (CYEA) is the flagship national level initiative founded in 20...

  • June 28, 2018
https://yeacambodia.org/