ទិវាអបអរសាទរការដាក់ឲ្យចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវ...

កម្មវិធីទិវាអបអរសាទរការដាក់ឲ្យចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ លើកទី៣៦នេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្ន...

  • June 26, 2017

Global Entrepreneurship Week 2014

On November 22, 2014 the Young Entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC) launching the Global ...

  • May 30, 2017

National Startup Competition

Call for Applicants,YEAC is going to organize the event in order to pitch for the best business i...

  • May 29, 2017

Cambodian Young Entrepreneurs Awards 2015

Date: 4th Week of May Objectives: To honor the creative young entrepreneurs, raise the profile...

  • May 29, 2017

Leverage the members’ pool of expertise ...

YEAC's Corporate Social Responsibility & Retreat to strengthen the relationship among YEA...

  • May 27, 2017

Global Entrepreneurship Week

BackgroundGlobal Entrepreneurship Week (GEW) is the world’s largest celebration of the in...

  • May 27, 2017

Global Entrepreneurship Week (GEW)

Date: 3rd Week of November Objectives: To celebrate the innovators and job creators, intimate ...

  • October 5, 2016

Closely collaboration with Ministry of E...

Meeting with Tax Department to discuss about the challenging of entrepreneur on tax issues. &nbs...

  • October 5, 2016

Advocate and support the implementation ...

Closely collaboration with Ministry of Commerce and CCC to promotes business opportunities in Ca...

  • October 5, 2016