កម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា...

កម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ក្រោមកិច្ចសហប្រតិមត្...

  • March 1, 2018

Finance and Tax Training & Coaching for ...

Program:Day 1:- Understand tax and regulation for MSMEs in Cambodia: Types of Tax Audit and Commo...

  • February 28, 2018

Job Announcement

Volunteers Needed  Title           &...

  • February 15, 2018

President Handover Ceremony

Young Entrepreneurs Association of Cambodia is hosted its President Handover Ceremony on 13th Oct...

  • October 19, 2017

2nd ASEAN Young Entrepreneurs Carnival

The ASEAN Young Entrepreneurs Carnival is a celebration of ideas and the role of the young in cre...

  • September 11, 2017

ASEAN Business Awards 2017

The ASEAN Business Awards (ABA) was launched on 2007 by the ASEAN Business Advisory Council to gi...

  • September 11, 2017

Business Information Center to Expedite ...

PHNOM PENH, Cambodia – August 3, 2017 – The Young Entrepreneurs Association of C...

  • August 8, 2017

ទិវាអបអរសាទរការដាក់ឲ្យចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវ...

កម្មវិធីទិវាអបអរសាទរការដាក់ឲ្យចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ លើកទី៣៦នេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្ន...

  • June 26, 2017

Global Entrepreneurship Week 2014

On November 22, 2014 the Young Entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC) launching the Global ...

  • May 30, 2017