សន្និសីទស្តីពី យុវជននិងសហគ្រិនភាព

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សហការជាមួយ UNDP និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឃន៍យុវជន នឹងរៀ...

  • June 15, 2018

Job Announcement

We are now looking an active youth, dynamic and dedicated candidate who is interested in and look...

  • June 4, 2018

CJCC Accelerator Program

CJCC in collaborating with YEAC, CIC, talented business owners, Cambodian and Japanese mento...

  • May 27, 2018

Finance and Tax Training & Coaching for ...

This training workshop will be structure to allow micro and small business to understand basic co...

  • May 27, 2018

សន្និសីទស្តីពី យុវជននិងសហគ្រិនភាព

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា នឹងរៀបចំសន្និសីទស្តីពី យុវជននិងសហគ្រិនភាព ក្រោមប្រធានបទ ការបង្កើតផ្នត...

  • May 20, 2018

Finance and Tax Training & Coaching for ...

This training workshop will be structure to allow micro and small business to understand basic co...

  • May 10, 2018

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល “ការបង្កើនប្រាប់ចំណូល ត...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល “ការបង្កើនប្រាប់ចំណូល តាមរយៈការប្រើប្រាស់់សូចនាករណ៍នៃការគ្រប់គ្រងការងារដែល...

  • May 8, 2018

CEO Lunch 11th May 2018

The CEO Lunch is purpose to sharing the experience, business opportunities, business issues and b...

  • May 4, 2018

In-Company Trainer Training

In-Company Trainer Training   With our expert Mr. Ourng Borinn, the Head of Human Recourse...

  • April 30, 2018
https://yeacambodia.org/