មគ្គុទេសក៍វិនិយោគក្រុងសៀមរាប

  • April 22, 2019

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា មានកិត្តិយស បង្ហាញជូននូវ អត្ថបទស្រាវជ្រាវ ''មគ្គុទេសក៍វិនិយោគ ក្រុងសៀមរាប'' ដែល ជាអត្ថប្រយោជន៍ សំខាន់ក្នុងវិស័យ វិនិយោគ នៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តោតទៅលើ ក្រុង សំខាន់ ចំនួនពីរ ជាគោលដៅ ពិសេស សំរាប់ វិនិយោគិន។

ក្រុងសៀមរាប: ជាក្រុងចម្បង ទីពីរ បន្ទាប់ ពីទីក្រុងភ្នំពេញ និងជា ទីក្រុង ដែលមាន គោលដៅសក្តានុពល សំខាន់ៗចំនូនបី ដែលអាចផ្តល់ឱកាស ការងារ អាជីវកម្ម ព្រមទាំង ការអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម។

SR Investment Guide Two Pagers_Final

 

 

You May Read

IDP US Education and Scholarship Expo

On behalf of Young entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC), we would like to tivide you to join  '' IDP US Education and Scholarship'' Wh

  • April 24, 2019

មគ្គុទេសក៍វិនិយោគ ក្រុងកំពង់ចាម

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា មានកិត្តិយស បង្ហាញជូនន

  • April 22, 2019

កម្មវិធី សម្ពោធជាផ្លូវការ អង្គការបណ្តាញសហគ្រិនភាពសកល កម្ពុជា

អបអរសាទរ ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការ អង្គការសហគ្រិនភាពសកល

  • December 6, 2018