អនុក្រឹត្យស្តីពី ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យអាទិភាពរាជរដ្ឋាភិបាល

  • October 4, 2018

ក្នុងនាមសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ពិតជាមានសេចក្តីសាទរចំពោះអនុក្រឹត្យថ្មីនេះ ដែលកើតចេញពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងការចូលរួមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីវិស័យឯកជន។ ជាពិសេសសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាយើងបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រជុំ ផ្លាស់ប្តូរយោបល់ និងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត ដើម្បីជំរុញដល់ការសម្រេចសេចក្តីប្រកាសអនុក្រឹត្យថ្មីនេះ ដើម្បីសម្របសម្រួលដល់វិស័យឯកជននានា សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមទាំងអស់នៅកម្ពុជាអោយមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយនិរន្តភាព។

Sub-Decree on SME Tax Incentive

You May Read

ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

កម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យកេ្មងកម្ពុជា ត្រូវបាន

  • July 5, 2019

IDP US Education and Scholarship Expo

On behalf of Young entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC), we would like to tivide you to join  '' IDP US Education and Scholarship'' Wh

  • April 24, 2019